Algemene Voorwaarden Catering Bollenstreek

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Catering Bollenstreek zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Catering Bollenstreek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Catering Bollentstreek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

1.5 Catering Bollenstreek wordt ten alle tijden vertegenwoordigd door de heer Xhevat Ilazi (hierna: Catering Bollentstreek) of een door hem aangewezen vertegenwoordiger of bevoegde werknemer.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Catering Bollenstreek zijn vrijblijvend en  Catering Bollenstreek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Catering Bollenstreek. Catering Bollenstreek is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Catering Bollenstreek dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op de door u geselecteerde manier in de webshop of via email. 

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Catering Bollenstreek.

Artikel 4. Levering 

4.1 De door Catering Bollenstreek opgegeven levertijden of aangegeven tijd van levering zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip welke u bij afrekenen in de webshop onder bestelnotities aangeeft of via een door u verzonden email aan Catering Bollenstreek.

4.3 Bestellingen vanaf €30.- worden gratis bezorgd en alle bestellingen (ongeacht de grootte) worden op de door u aangegeven dag en tijdstip bezorgd. Door eventuele misverstanden kan daardoor de bestelling(en) niet ongedaan gemaakt worden.

4.4 Bestellingen onder de €30.- worden belast met een logistieke opslag naar redelijkhied en billijkheid van Catering Bollenstreek.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Catering Bollenstreek verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Catering Bollenstreek daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Catering Bollenstreek de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen twee (2) werkdagen na aflevering aan Catering Bollenstreek te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie 

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Catering Bollenstreek, dan wel tussen Catering Bollenstreek en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Catering Bollenstreek, is Catering Bollenstreek niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Catering Bollenstreek.

Artikel 8. Overmacht 

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Catering Bollenstreek in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Catering Bollenstreek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Catering Bollenstreek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 9. Diversen 

9.1 Indien u aan Catering Bollenstreek schriftelijk opgave doet van een adres, is Catering Bollenstreek gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Catering Bollenstreek schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

9.2 Wanneer door Catering Bollenstreek gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Catering Bollenstreek deze Voorwaarden soepel toepast. 

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Catering Bollenstreek in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Catering Bollenstreek vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

9.4 Catering Bollenstreek is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

0 Reviews

Write a Review